Privacy Policy

DISCLAIMER

Algemeen
Dudok Horeca Groep (hierna te noemen: Dudok) verleent u hierbij toegang tot dudokevents.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen, die door Dudok en derden zijn aangeleverd. Dudok behoudt zich daarbij het recht om op ieder moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoelt als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Dudok. 

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dudok. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dudok. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dudok, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Reserveren
Op alle door Dudok aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn de algemene voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en overeenkomsten sluiten. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via https://www.khn.nl/uvh-nl.

Sinds 1 juli 2008 is het niet meer toegestaan om te roken in horecagelegenheden. Dudok is hierop uiteraard geen uitzondering.

PRIVACY

Dudok respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de activiteiten, die nodig zijn om uw vraag en/of opmerking af te handelen.

Dudok zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen, verhuren, uitlenen of in lease geven aan anderen, tenzij dit met u toestemming gebeurt of de wetgeving dit van ons eist. Dudok zal de persoonlijke identificeerbare informatie, die u online aan ons verstrekt, niet op andere dan de hierin beschreven wijzen gebruiken of openbaar maken, zonder u hier eerst van op de hoogte te stellen en u de mogelijkheid te bieden hiervan af te zien.